Muskarit

Muskari EMOssa

 • Musiikin varhaiskasvatus eli musiikkileikki tai muskari on alle kouluikäisille lapsille suunnattua musiikkikasvatusta
 • Muskarin lukuvuodessa (syys- ja kevätlukukausi) on 33 opetusviikkoa
 • Mukaan pääsee ilmoittautumalla Eepos-palvelussa emo.eepos.fi. Seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisjakso käynnistyy huhti-toukokuussa. Vapaille paikoille voi ilmoittautua myös lukuvuoden aikana.
 • Muskarin päätoimipiste sijaitsee Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa.
 • Opetusta tarjotaan 19 päiväkodissa kyseisen päiväkodin lapsille eteläisessä Espoossa Espoonlahden, Matinkylä-Olarin sekä Tapiolan suuralueilla.
 • Opetusta tarjotaan pääosin ma-pe klo 9-15, lisäksi tarjolla muutamia ryhmiä lauantaisin sekä maanantai-iltaisin
 • Lukukausimaksut 1.8.2024 alk. 120 €/lukukausi (45 min/vko) 
 • Päiväkotimuskarit/maksuvapautus lukukausimaksusta: jos perheellä on kaupungin antama päätös päivähoidon nollamaksusta, lapsi voi saada maksuvapautuksen päiväkotimuskarin lukukausimaksusta, yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kopio kaupungin päivähoitomaksupäätöksestä toimitetaan lukuvuoden alussa tai heti aloituksen jälkeen sähköpostitse osoitteeseen sonja.malkki@emo.fi. Tapiolan muskarista ei ole mahdollista saada maksuvapautusta.
 • EMOssa on n. 1000 muskarilaista, joista n. 600 päiväkotimuskareissa.

Muskarin ryhmäjako

Perheryhmät
Pienet vauvat (3-6 kk) vanhempineen 30-45 min/vko
Vauvat (7-12 kk) vanhempineen 30-45 min/vko
1-vuotiaat vanhempineen 45 min/vko
2-vuotiaat vanhempineen 45 min/vko

Ilman vanhempia kokoontuvat ryhmät
3-vuotiaat 45 min/vko
4-vuotiaat 45 min/vko
5-vuotiaat Kantelemuskari 1 60min/vko*
6-vuotiaat Kantelemuskari 2 60 min/vko*

*Kaikki 5-vuotiaat ja aloittavat 6-vuotiaat hankkivat 5-kieliset kanteleet syksyn alussa. Opettaja auttaa tarvittaessa. Jos kotoa löytyy kantele, sen voi tuoda muskariin näytille. 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen päätavoitteita:

 • luoda pohjaa lapsen hyvälle kasvulle, kehitykselle ja musiikkisuhteelle
 • herättää positiivinen asenne musiikkia kohtaan
 • perheryhmissä tukea lapsen ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta
 • nauttia musiikillisista kokemuksista kokonaisvaltaisesti
 • luoda turvallinen ilmapiiri lapsen musiikillisen itseilmaisun kehittämiseen
 • oppia lauluja ja loruja
 • kehittää lapsen musiikillisia, rytmisiä ja motorisia taitoja
 • oppia tuntemaan omaa kulttuuriperintöä monin tavoin
 • kannustaa lapsia ja vanhempia musisoimaan kotona
 • kehittää kuuntelu- ja keskittymiskykyä
 •  tutustuttaa lapset nuottikirjoituksen alkeisiin

Oppilastiedotteet

Lukujärjestykset

Katso vapaat paikat ja ilmoittaudu tästä

PÄIVÄKOTIMUSKARIT

EMO tarjoaa musiikkileikin opetusta 19 päiväkodissa Espoonlahden, Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suuralueilla. Ilmoittaudu mukaan emo.eepos.fi tästä.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 3-6 vuotiaille ja mahdollisuuksien mukaan myös nuoremmille päiväkodissa oleville lapsille. Muskariryhmät muodostetaan ikäryhmittäin yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Opetus tapahtuu päiväkotiaikana joko aamuisin 8-11.30 tai iltapäivisin 12.30-16.30. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia.

Opetusviikkoja on 30 lukuvuodessa, 15 syyslukukaudella ja 15 kevätlukukaudella. Lukukausimaksu on 120 € . Päivähoitomaksusta vapautetut perheet saavat anomuksesta vapautuksen päiväkotimuskarin lukukausimaksusta.

Tunneilla on mukana muskarinopettajan lisäksi yksi tai useampi päiväkodin aikuinen.
Muskariopettaja on mukana järjestämässä päiväkodissa myös muuta toimintaa, kuten
juhlia, tapahtumia ja kummikonsertteja sekä lisäksi henkilökunnalle musiikkikoulutusta.

Päiväkotimuskarilaiset ovat tervetulleita kaikkiin EMOn konsertteihin ja tapahtumiin. Kevätlukukauden huipennuksena muskarilaiset pääsevät esiintymään Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-saliin!

Päiväkotimuskaritiedustelut opettajilta:

opettaja Maija Alén:
Nokkalanpuiston pk, Nuottakunnan pk, Päiväkoti Punatulkku
maija.alen(at)emo.fi

opettaja Monika Cibulka:
Friisilän pk, Kalamiehen pk, Matinniityn pk, Matinkylän pk, Matinraitin pk, Niittykummun pk,  Suurpellon pk
monika.cibulka(at)emo.fi

opettaja Paula From:
Haukilahden pk, Järvitorpan pk, Merenkulkijan pk, Tontunmäen pk
paula.from(at)emo.fi

opettaja Susanna Laukkanen:
Lystimäen pk, Metsolan pk, Toppelundin pk 
susanna.laukkanen(at)emo.fi

opettaja Pilvi Szilvay-Monto:
Kaitaanniityn pk, Nöykkiön pk, Yläkartanon pk 
pilvi.szilvay-monto(at)emo.fi

Mitä etua muskarista?

Vauvoja ja lapsia on kaikkina aikoina eri kulttuureissa rauhoiteltu tai viihdytetty musiikilla; hyräilemällä, laulamalla, keinuttelemalla. Vaistonvaraisesti on tiedetty, että musiikki tuo mielihyvää ja turvallisuuden tunnetta, se auttaa oppimisessa ja sitä voi käyttää itseilmaisuun. Nykyisen aivotutkimuksen valossa tiedetään lisäksi, että erityisesti varhain aloitetulla musiikkiharrastuksella on aivoihin laaja-alaisia vaikutuksia ja näistä hyötyy ihmisen koko järjestelmä. Musiikkiharrastuksen myötä lisääntyvät taidot kognitiivisissa tehtävissä kuten tarkkaavaisuudessa ja toiminnanohjauksessa (=kyky säädellä omaa toimintaa suhteessa kulloisenkin tilanteen vaatimuksiin) ja esimerkiksi vieraan kielen oppimisessa ja kuullun ymmärtämisessä. Musiikkileikin myötä kehittyvät monet konkreettiset taidot, kuten musiikilliset, motoriset, ryhmätyö- ja itseilmaisutaidot sekä itseluottamus ja keskittymiskyky.

Opetuksen painopisteet

Muskarin punaisena lankana on asteittainen, jo opittuihin asioihin perustuva opetussisältö. Yksittäisen oppitunnin sisältö tähtää aina suurempaan kokonaisuuteen. Lähtökohtana on lasten yleinen kehitys. Tunnit tukevat lapsen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä lapsen oppiessa musiikillisia asioita kokeilemalla ja oivaltamalla.

Musiikkileikki on kokonaisvaltaista, se perustuu musiikin elementtien (rytmi, tempo, muoto, melodia, sointiväri, harmonia ja dynamiikka) monipuoliseen käyttöön. Työtapoina ovat loruilu, laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen ja improvisointi.

Tuntikuvaukset

Vauvat vanhempineen
Musiikin tekeminen tapahtuu vanhemman avulla turvallisen kanssakäymisen kautta. Tärkeimpiä työskentelytapoja ovat laulaminen, loruilu, tanssiminen, kosketusleikit, köröttelyt, vauvajumppa ja rentoutuminen. Kehollinen liikkuminen laulujen ja lorujen mukana herättävät ja kehittävät rytmitajua, tukevat lapsen motorista, puheen ja laulutaidon kehitystä.

1-2-vuotiaat vanhempineen
Musiikin tekeminen tapahtuu yhdessä vanhemman kanssa ja työtavat ovat pitkälti samoja kuin vauvaryhmissä. Toiminnassa huomioidaan erilaiset persoonallisuus- ja temperamenttityypit. Toimintahetket toteutetaan lyhyinä. Tutuiksi tulevat leikit ja tunnin rakenne rohkaisevat lapsia toimimaan. 2-vuotiaat harjoittelevat hetkittäin itsenäisesti. Tunneilla myös koetaan perussykettä eri tavoin ja soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia.

3-4-vuotiaat
Työtapoina ovat loruilu, laulaminen, liikkuminen/tanssiminen, sormileikit, soittaminen kuunteleminen. Toiminnassa koetaan perussyke monin tavoin. Rohkaistaan lapsia tulemaan mukaan lauluihin ja leikkeihin. Opetellaan uusia lauluja, loruja ja leikkejä. Liikutaan piirissä, ketjussa, jonossa ja vapaasti. Harjoitellaan liikkeistä muotoja, tasoja, suuntia, suoritustapaa ja nopeutta sekä välineiden käsittelytaitoja. Liikkeet voivat olla vielä syklittömiä.

5-vuotiaat
Työtavat ovat samat kuin 3-4-vuotiailla. Kerrataan aiemmin opittuja juttuja ja soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla. Aloitetaan 5-kielisen kanteleen soitto säestämällä tuttuja lauluja ja melodioita korvakuulolta, improvisoidaan ja tehdään omia lauluja. Tutustutaan selkeärytmisten laulujen ja lorujen avulla sykkeeseen ja sana- tai melodiarytmiin. Tutustutaan rytmisymboleihin. Karkeamotoristen liikkumisliikkeiden lisäksi harjoitellaan käsittelytaitoja välineiden kanssa.

6-vuotiaat
Työtavat kuten 5-vuotiailla. Opittuja rytmi- ja melodia-asioita vahvistetaan eri tavoin. 5-kielisen kanteleen soittoa jatketaan säestämällä lauluja ja sävelmiä.

Lapset oppivat pieniä sävelmiä nuottikuvasta sekä oppivat säestämään kanteleilla ja laattasoittimilla lauluja duurissa ja mollissa sointusymbolien avulla.

Lapsia kannustetaan sepittelemään omia kappaleita ja opettelemaan improvisoinnin alkeita ja rohkaistaan heitä esiintymään yhdessä ja yksin. Nuottiviivastoa opetellaan lukemaan askel askeleelta. Lapset saavat tietoa eri soittimista ja musiikkiharrastuksesta.

Scroll to Top
X
X